Δήλωση κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς

 

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κάθε σημείο της επιχείρησης πληροί τις νομικές υποχρεώσεις της και προλαμβάνει, εντοπίζει και εξαλείφει αποκλίνουσες πρακτικές και συνεργάζεται για τη μείωση των πιθανοτήτων δωροδοκίας και διαφθοράς. 

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ επιδιώκει από όλο το προσωπικό να ενεργεί πάντα με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και να προστατεύει τους πόρους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. Η δωροδοκία αποτελεί απειλή για και, ως εκ τούτου, πρέπει να απασχολεί όλα τα μέλη του προσωπικού. 

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ αποκλείει κάθε μορφή διαφθοράς εντός του οργανισμού και λαμβάνει σοβαρά μέτρα για οποιαδήποτε απόπειρα διάπραξης πρακτικών δωροδοκίας από μέλη του προσωπικού, τους εργολάβους και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Σε περίπτωση υποψίας διαφθοράς ή δωροδοκίας θα διερευνώνται και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στις αρμόδιες αρχές. 

Όλη η διοίκηση και το προσωπικό ενθαρρύνονται ενεργά να αναφέρουν όλες τις περιπτώσεις υποψίας διαφθοράς είτε στον προϊστάμενό τους είτε σε άλλο μέλος της διοίκησης. 

Η Πολιτική Αnti Bribery & Anti Corruption έχει υιοθετηθεί και εγκριθεί από την ανώτερη διοίκηση της Γευσήνους ΑΒΕΕ και κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης για να διασφαλιστεί η δέσμευσή τους σε αυτήν. Η ανώτερη διοίκηση στηρίζει στο μέγιστο βαθμό την Πολιτική και υποστηρίζει τη «μηδενική ανοχή» σε πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους  ή από επιχειρηματικούς εταίρους που εργάζονται για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων, συνεργατών ή εργολάβων.

Η εταιρεία αναμένει επίσης από τα τρίτα μέρη που συνεργάζονται με την Γευσήνους ΑΒΕΕ να εφαρμόζουν υψηλά ηθικά πρότυπα στις σχέσεις συνεργασίες και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να διαθέτουν πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής θεωρείται μείζον ζήτημα και ενδέχεται να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες. 

Τι είναι η δωροδοκία και η διαφθορά;

Δωροδοκία:

Περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στα παρακάτω, την υπόσχεση ή τη χορήγηση, την επιθυμία ή τη λήψη παροχών σε χρήμα ή χρηματική αξία σε ένα άτομο με σκοπό να το επηρεάσει προκειμένου να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα. Είναι η προσφορά, η υπόσχεση, η προσφορά, η απαίτηση ή η αποδοχή ενός πλεονεκτήματος ως κίνητρο για μια ενέργεια που είναι παράνομη, ανήθικη ή παραβιάζει την εμπιστοσύνη. Η πιο προφανής μορφή προτροπής είναι η παροχή / προσφορά χρημάτων, αγαθών ή πλεονεκτημάτων, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και την υπόσχεση εύνοιας στο μέλλον.

Διαφθορά:

είναι η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας ή ιδιωτικής εξουσίας.

 

Εφαρμογή της πολιτικής:

Η παρούσα Πολιτική δεν αποσκοπεί στην απαγόρευση πρακτικών φιλοξενίας που είναι θεμιτές και είναι νόμιμες. Πρακτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία / ενίσχυση σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να διεξάγονται με μέτρο, να είναι διαφανείς και να μην προσδοκούν στον παραλήπτη να ανταποδώσει είτε εκτελώντας είτε μη, οποιαδήποτε άλλη εργασία σε αντάλλαγμα.

Η Γευσήνους δεν κάνει διάκριση μεταξύ πληρωμών διευκόλυνσης και δωροδοκιών. Και τα δύο απαγορεύονται ρητά, ακόμη και αν η πληρωμή είναι μικρή ή απολύτως αποδεκτή σύμφωνα με τοπικό έθιμο ή παράδοση.

Ευθύνη εργαζομένου:

Κάθε άτομο εντός του οργανισμού μας έχει καθήκον να μιλήσει για ύποπτες πράξεις δωροδοκίας ή διαφθοράς. Όλοι έχουν την ευθύνη να βοηθήσουν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιστατικών υποψίας δωροδοκίας και διαφθοράς.

Η Γευσήνους πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι πιστεύουν ότι μπορούν να εγείρουν οποιοδήποτε ζήτημα πραγματικής ανησυχίας χωρίς να φοβούνται οποιαδήποτε κακόβουλη δράση ή εκδίκηση εναντίον τους. Διασφαλίζουμε ότι όλες οι υποθέσεις ύποπτης δωροδοκίας θα αντιμετωπίζονται με συνέπεια και αν η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ή όχι δωροδοκία, δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το άτομο που αναφέρει την πιθανή περίπτωση δωροδοκίας.

Επιπλέον, κανένας υπάλληλος δεν θα υποστεί αρνητικές συνέπειες σε άρνηση δωροδοκίας.

Έχει δημιουργηθεί κανάλι επικοινωνίας και έχουν ορισθεί αρμόδια άτομα με τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν επώνυμα ή ανώνυμα οι εργαζόμενοι προκειμένου να μιλήσουν για τυχόν ανησυχίες. Οι αρμόδιοι είναι ο Συντονιστής της ειδικής Ομάδας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας QHSE Manager, ο Αναπληρωτής Συντονιστής Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, η επικοινωνία μπορεί όμως εφόσον κάποιος το θελήσει και στα υπόλοιπα Μέλη της Ομάδας στον Υπεύθυνο της Χρηματοοικονομικής Διεύθυνσης, στον Οικονομικό & Γενικό Διευθυντή αλλά και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Φυσικά η καταγγελία μπορεί να αναφερθεί και στον άμεσο προϊστάμενο του Τμήματος & στον HR Manager.

 

Πολιτική για την αποδοχή δώρων και ψυχαγωγίας

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ δεσμεύεται να αναλαμβάνει έργα και δραστηριότητες δίκαια, με ειλικρίνεια και διαφάνεια.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να μας προσφερθούν δώρα και / ή προσκλήσεις για γεύματα ή εκδηλώσεις σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι αποτρέπουμε αποτελεσματικά κάθε υποψία διαφθοράς ή κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δώρα / προσκλήσεις γίνονται δεκτά μόνο μετά από έγκριση, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω:

Αποδοχή προσκλήσεων για μεσημεριανό γεύμα, δείπνο ή / και κοινωνικές εκδηλώσεις που προσφέρονται από τρίτα μέρη

Τα μέλη του προσωπικού της Γευσήνους ΑΒΕΕ μπορούν να δέχονται ψυχαγωγία από επιχειρηματικούς συνεργάτες μόνο εάν:

• Με σκοπό και μόνο να βελτιωθεί η εικόνα του οργανισμού, να παρουσιαστούν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες ή να δημιουργηθούν εγκάρδιες επαγγελματικές σχέσεις (νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί).

• Δεν δίνει ή δεν δημιουργεί την εικόνα ότι πραγματοποιείται ως δωροδοκία, αποζημίωση, για απόκτηση ή διατήρηση δραστηριότητας ή έργου ή για την εξασφάλιση πλεονεκτήματος.

• Δεν δημιουργεί την εμφάνιση ότι ο δωρητής δικαιούται προνομιακής μεταχείρισης, προσπαθεί να αποκτήσει ένα ακατάλληλο ή άδικο πλεονέκτημα μέσω της πρόσκλησης ή υπόκειται στην παραλαβή οτιδήποτε ως αντάλλαγμα αποδοχής της ψυχαγωγίας.

• Είναι λογικό και κατάλληλο στο πλαίσιο της επιχειρηματικής περίστασης.

• Συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους περιορισμούς που ορίζει η πολιτική δαπανών.

Δεν είναι ποτέ κατάλληλο να αποδεχτείτε τα ακόλουθα:

• Τυχόν ενέργειες που θα υπονόμευαν ή θα βλάψουν τη φήμη της Γευσήνους ΑΒΕΕ, π.χ. ψυχαγωγία ενηλίκων, τυχερά παιχνίδια, άσεμνες συμπεριφορές κ.λπ.

• Προσκλήσεις που ο παραλήπτης γνωρίζει ότι ο δωρητής δεν επιτρέπεται να δώσει,

• Προσκλήσεις που απορρίφθηκαν και δεν δόθηκε έγκριση,

• Προσκλήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διαγωνισμού με συμμετοχή του δωρητή.

Τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διευθυντή τους προτού αποδεχτούν δώρα ή προσφορές ψυχαγωγίας άνω των 30,00 ευρώ.

Αποδοχή ταξιδιού που προσφέρεται από τρίτα μέρη

Σπάνια μπορεί να είναι κατάλληλο για τρίτα μέρη να πληρώνουν για έξοδα που σχετίζονται με ταξίδια για το προσωπικό της Γευσήνους ΑΒΕΕ. Οι προσφορές ταξιδιού πρέπει να εγκριθούν από τον διευθυντή σας, ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

• Ότι ο πρωταρχικός σκοπός του ταξιδιού πρέπει να σχετίζεται με την επιχείρηση,

• Το δρομολόγιο ελαχιστοποιεί τα δευτερεύοντα ταξίδια και αποφεύγει τους τουριστικούς προορισμούς,

• Τα ταξίδια που προσφέρονται για μέλη της οικογένειας δεν επιτρέπονται

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι υπάλληλοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διευθυντή τους, τον τοπικό διευθυντή ή ένα μέλος της νομικής ομάδας.

Αποδοχή δώρων που προσφέρονται από τρίτα μέρη

Τα μέλη του προσωπικού της Γευσήνους ΑΒΕΕ μπορούν να δέχονται δώρα από επιχειρηματικούς εταίρους μόνο εάν:

• Ο πρωταρχικός σκοπός του δώρου πρέπει να σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα,

• Αποκαλύπτουν το δώρο και το οποίο έχει εγκριθεί από τον προϊστάμενό τους,

• Το δώρο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να ωφελήσει όλους τους υπαλλήλους, π.χ. ως βραβεία σε χριστουγεννιάτικο λοταρία ή δωρεά σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Αναλώσιμα αγαθά (π.χ. σοκολάτα, φρούτα, κ.λπ.) καθώς και λουλούδια θα μοιραστούν μεταξύ όλων των μελών της ομάδας ή θα χρησιμοποιηθούν εκ των προτέρων ως διακόσμηση για τη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων / γραφείων.

• Δεν θα ενοχλούσε την Γευσήνους ή τον δωρητή εάν αποκαλυφθεί δημοσίως,

• Είναι λογικό και σκοπεύει καλόπιστα να βελτιωθεί η εικόνα ενός εμπορικού οργανισμού, να παρουσιαστούν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες ή να δημιουργηθούν εγκάρδιες επαγγελματικές σχέσεις (δηλαδή: νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί).

• Δεν δίνεται ή δεν δημιουργεί την εμφάνιση ότι δίδεται ως δωροδοκία, αποζημίωση, για απόκτηση ή διατήρηση δραστηριότητας ή για την εξασφάλιση ενός ακατάλληλου πλεονεκτήματος,

• Δεν δημιουργεί την εικόνα ότι ο δωρητής δικαιούται προνομιακή μεταχείριση ή προσπαθεί να αποκτήσει ένα ακατάλληλο ή άδικο πλεονέκτημα μέσω της πρόσκλησης ή υπόκειται στην παραλαβή οτιδήποτε ως αντάλλαγμα για την αποδοχή της ψυχαγωγίας,

• Συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους περιορισμούς που ορίζει η πολιτική δαπανών,

Δεν επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτά τα ακόλουθα:

• Δώρα φιλοδωρήματος ή άλλων αντικειμένων που ζητήθηκαν προσωπικά από τα μέλη του προσωπικού που θα τους ωφελούσαν, ανεξάρτητα από την αξία.

• Δώρα που δίνονται κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διαγωνισμού που λαμβάνει μέρος ο δωρητής,

• Δώρα μετρητών ή ισοδύναμων μετρητών (όπως δωροκάρτες κα),

• Δώρα που απαγορεύονται από την νομοθεσία,

• Δώρα που ο παραλήπτης γνωρίζει ότι ο δωρητής δεν επιτρέπεται να δώσει,

• Δώρα που δεν είχαν εγκριθεί προηγουμένως από την διεύθυνση,

Συνιστάται τα δώρα που λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται για να ωφελήσουν όλους τους υπαλλήλους ή μια φιλανθρωπική οργάνωση κ.λπ. να γνωστοποιούνται γραπτώς στον δωρητή και να καθορίζεται πώς χρησιμοποιήθηκε το δώρο.

Δώρα που ελήφθησαν σε μια εκδήλωση ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, αλλά θα ήταν πρακτικά ή προσβλητικά για να αρνηθείτε τότε, μπορεί να γίνουν αποδεκτά και στη συνέχεια να αναφερθούν στον προϊστάμενό σας και να δράσετε ανάλογα ώστε ο αποδέκτης να λάβει το κατάλληλο μήνυμα.

Το προσωπικό επιβάλλεται να επιδείξει καλή κρίση όταν δέχεται δώρα και εάν υπάρχουν αμφιβολίες θα πρέπει να απευθυνθούν στον προϊστάμενό του ή ένα μέλος της ομάδας κατά της δωροδοκίας & διαφθοράς.

Παραδείγματα τι είναι αποδεκτό να γίνει αποδεκτό:

• ΤΑΞΙΔΙ - Η σύντομη διαμονή μόνοι σας σε κατάλληλα ξενοδοχεία για επαγγελματικούς σκοπούς είναι αποδεκτή. Επιτρέπεται να κάνετε μια μικρή στάση όταν ταξιδεύετε, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ο πρωταρχικός σκοπός του ταξιδιού. Τα ταξίδια μπορούν να περιλαμβάνουν φιλοξενία, όπως ποτά και δείπνα, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη την πολιτική σχετικά με την αποδοχή δώρων και ψυχαγωγίας παραπάνω. Οι προσκλήσεις δεν πρέπει να εξαρτώνται από την παραλαβή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, π.χ.: συμφωνία μιας επιχειρηματικής συναλλαγής ή υπό την προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης στην Γευσήνους ΑΒΕΕ.

• ΔΩΡΑ - Μικρά, δώρα χαμηλής αξίας, όπως σοκολατάκια, αλκοόλ και προϊόντα φαγητού μπορούν να γίνουν δεκτά, αλλά πρέπει να δηλωθούν στον προϊστάμενό σας ή μετά από οδηγία να διανεμηθούν προς όφελος των συναδέλφων σας ή να δωρηθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς / για λοταρία. Δεν παρέχονται κουπόνια δώρων ή μετρητά. Η αποδοχή δώρων δεν πρέπει να εξαρτάται από την παραλαβή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, π.χ.: συμφωνία μιας επιχειρηματικής συναλλαγής ή υπό την προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης με την Γευσήνους ΑΒΕΕ.

• Διασκέδαση / προσκλήσεις - Προσκλήσεις σε εταιρικές εκδηλώσεις, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, δείπνα και εκδηλώσεις βιομηχανίας ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχετε έγκριση από τον προϊστάμενό σας, οι προσκλήσεις δεν είναι υπερβολικές και η αποδοχή των προσκλήσεων δεν εξαρτάται από την παραλαβή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, π.χ.: συμφωνία μιας επιχειρηματικής συναλλαγής ή υπόκειται σε σύμβαση που ανατίθεται Γευσήνους ΑΒΕΕ.

 

Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Κρυονέρι, 1.10.2020

Το όραμα και ο σκοπός της Διεύθυνσης Μεταφορών και Συστημάτων της εταιρίας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ είναι πάνω απ’ όλα  η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των οδηγών, του προσωπικού και των πολιτών. Κατά τη διάρκεια των οδικών μετακινήσεων των οχημάτων της η ασφάλεια όλων αποτελεί καθήκον και υποχρέωση για την εταιρεία.

Οι βασικές αξίες της ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ είναι:

1.     Ο σεβασμός όλων όσων συνεργάζονται μαζί μας

2.     Η ομαδική εργασία, η συνέργεια και η συνεργασία

3.     Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

4.     Η τήρηση όλων των κανόνων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

5.     Η συνεχής μάθηση και βελτίωση

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι είναι:

1.      Ο αποτελεσματικός και λειτουργικός προγραμματισμός και σχεδιασμός των διαδρομών που πραγματοποιούν τα οχήματά μας

2.      Η πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων, οδηγιών και διαδικασιών του Συστήματος

3.      Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών μας σε ασφαλή οδηγικά πλαίσια.

4.      Η συνεχής βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών και γενικότερα του προσωπικού μας.

5.      Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Οδηγικής Ασφάλειας

 

Για την υλοποίηση των στόχων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Συστημάτων της εταιρείας απαιτείται:

1.      Η ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

2.      Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά τον σχεδιασμό και παροχή των υπηρεσιών μας

3.      Η τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας

4.      Η συνεχής παρακολούθηση και η έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τον τομέα της οδικής ασφάλειας, καθώς και η επαρκής ενημέρωση προς το εμπλεκόμενο προσωπικό

5.      Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Συστήματος Οδηγικής Ασφάλειας

6.      Η επιλογή εκπαιδευμένων οδηγών και  συνεργατών που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της εταιρείας και της νομοθεσίας

7.      Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας

8.      Η χρήση του κατάλληλου, αξιόπιστου και σύγχρονου εξοπλισμού και οχημάτων

9.      Ο σχεδιασμός, η υιοθέτηση, η παρακολούθηση και εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων  καθώς και συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στόχων αυτών και της υλοποίησης δράσεων βελτίωσης.

10.    Συνεχής και δομημένη αξιολόγηση - ανάλυση των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια

11.    Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης Συστήματος Οδικής Ασφάλειας και η αναβάθμιση της Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Όλοι μας, Διεύθυνση και Εργαζόμενοι, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ στα ανωτέρω.

 

Η Διοίκηση της εταιρίας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ  δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβάλλοντος (ΥΑΕΠ) με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών του Οργανισμού. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία της εταιρίας, για τους εργαζομένους, τους Πελάτες , τους συνεργάτες και για την ίδια την κοινωνία. Έχουμε εφαρμόσει τα Συστήματα Διαχείρισης ISO 45001 & ISO 14001 και θα θέλαμε να ακολουθήσουμε τα εξής: 

 

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευσή μας ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης και προστασίας, της δημοσιοποίησης των ενεργειών μας και της διαρκούς βελτίωσης της επίδοσής μας στους τομείς της ΥΑΕΠ. 

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης ΥΑΕΠ, ώστε να εξασφαλίζονται η πρόληψη της ρύπανσης και του επαγγελματικού κινδύνου και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και η εναρμόνιση της εταιρίας με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις για να διαθέτουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους μας. 

 

Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται αφενός με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών και αφετέρου με την ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών στη διαχείριση ΥΑΕΠ. 

 

Η διαρκής αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης θα βοηθήσει τη ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ  να συνεχίσει να λειτουργεί σε έναν ασφαλή εργασιακό χώρο και ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Για την εξέλιξη των ενεργειών μας αυτών, θα ενημερώνουμε τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους γείτονες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρίας. 

 

Η Διοίκηση δίνει την πλήρη υποστήριξή της και τη μέγιστη προτεραιότητα στο Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕΠ και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

 

 

 

 

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!